Start » Hjärtat

Hjärtat

Transplantation av hjärtat

Hjärttransplantationens funktion

Hjärttransplantation är en etablerad behandlingsmetod som går ut på att byta ut ett sjukt hjärta mot ett friskt, donerat av en givare. Hjärttransplantat utförs på patienter som lider av svår hjärtsvikt, och brukar bli aktuellt om ingen annan tidigare prövad behandling gett effekt. Operationen är vanlig, och i Sverige genomförs cirka 50 hjärttransplantationer årligen.

Historik

Den allra första hjärttransplantationen på en människa utfördes av kirurgen Christiaan Barnards på Groote Schuur Hospital i Sydafrika år 1967. Trots att operationen var framgångsrik, avled patienten 18 dagar senare. De immundämpande läkemedel som användes i syfte att förhindra avstötning av det främmande hjärtat, hade försvagat patientens immunförsvar vilket resulterade i en fatal lunginflammation.

I Sverige genomfördes den första hjärttransplantationen år 1984, på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Kirurger var Eva Berglin och maken Göran William-Olsson. Det donerade hjärtat var utländskt då transplantationslagen förbjöd operation med organ från svenska givare. År 1989 ändrades lagen till att inkludera även svenska donatorer, och år 2010 fick både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund, tillstånd att utöva rikstäckande sjukvård inom hjärttransplantation.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt brukar delas in i fyra olika kategorier beroende på dess allvarlighetsgrad:

NYHA I – Nedsatt hjärtfunktion. Inga tydliga symtom.

NYHA I I – Lätt hjärtsvikt. Symtomen är andfåddhet och trötthet vid måttlig, fysisk ansträngning.

NYHA I I I – Måttlig hjärtsvikt. Samma symtom som ovan fast redan vid lätt till måttlig, fysisk aktivitet.

NYHA IV – Svår hjärtsvikt. Symtomen är andfåddhet och trötthet under vila.

Hjärtsvikt är obotligt vilket gör att en hjärttransplantation är avgörande för fortsatt överlevnad för patienter som lider av svår hjärtsvikt. Utan en transplantation, brukar dessa patienter vanligen avlida inom ett år.

Hjärtsvikt kan orsakas av en rad olika faktorer. Ofta ligger ischemisk hjärtsjukdom (IHD) bakom. Sjukdomen innebär att hjärtat får en försämrad pumpförmåga vilket i sin tur leder till en minskad blod- och syretillförsel. Ischemisk hjärtsjukdom uppstår vanligtvis till följd av en kranskärlssjukdom eller en hjärtinfarkt, och drabbar såväl kvinnor som män. Den största riskgruppen för hjärtsvikt är äldre personer. Hela tio procent av alla människor över 80 år uppges nämligen lida av hjärtsvikt.

Andra orsaker som kan ge upphov till hjärtsvikt utgör bland annat hjärtmuskelsjukdomar, diabetes och klaffel.

Överlevnad

Chanserna för överlevnad, efter en hjärttransplantation, är idag goda och de allra flesta kan återgå till ett normalt, fungerande liv efter ingreppet. Oddsen för att överleva är cirka 90 procent efter ett år, och cirka 60 procent efter tio år. Väntetiderna för att få genomgå en hjärttransplantation varierar, men genomsnittet är cirka tre månader. På grund av den ständigt rådande organbristen, är det dock många som avlider i väntan på organtransplantation.
Hjärtat är kroppens motor